Sukavej Hospital (โรงพยาบาลศุขเวช)

โรงพยาบาลศุขเวชฯ

โรงพยาบาลศุขเวชฯ ดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา มีห้องพักสำหรับผู้ป่วยหลายรูปแบบ ทั้งห้องแอร์แบบรวม ห้องแอร์แบบเตียงเดี่ยว และห้องแอร์แบบเตียงคู่ ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม
1. อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าอาหาร (อาหาร 3 มื้อและอาหารว่าง)
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งโรงพยาบาลเป็นผู้กำหนดและจัดหา สำหรับราคายาและเวชภัณฑ์ให้สอบถามได้ที่แผนกการเงิน ( คุณทิพวรรณ , คุณรัชนี )
3. อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทำแผล ค่าทำแผลคิดครั้งละ 50 บาท
4. สำหรับท่านที่ต้องการเน้นการทำกายภาพเฉพาะเป็นพิเศษนอกจากการทำกายภาพบำบัดประจำวัน (Passive exercise) ค่าทำกายภาพพิเศษจะพิจารณาเป็นรายๆไป แต่จะตกลงกับญาติก่อน
5. ผู้ป่วยที่พักอยู่ห้องเดี่ยวหรือห้องคู่ พนักงานจะเข้าไปดูแลทุกๆ 2 ชั่วโมงหรือผู้ป่วยท่านที่สามารถกดสัญญาณเรียกได้ก็เรียกได้ตามต้องการ
6. ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง จะต้องเสียเพิ่มเดือนละ 3,000 บาท (รายวัน 100 บาท)
7. ค่าบริการฝากเลี้ยงรายวัน เวลารับ -ส่ง 06.00 -20.00 น. หากเกินเวลาคิดค่าปรับ 50 บาท/ ชม.

ราคาค่าบริการข้างต้นของโรงพยาบาลศุขเวชฯเป็นราคาที่พยายามกำหนดให้ต่ำกว่าสถานบริการที่มีมาตรฐานเดียวกันประมาณ 15-30% และมีพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่ออกบริการนอกสถานที่ เป็นผู้หนึ่งที่พยายามหารายได้มาช่วยเหลือให้โรงพยาบาลศุขเวชฯ สามารถกำหนดราคาต่ำกว่าโรงพยาบาลอื่นได้

***อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้น หากค่าครองชีพโดยทั่วไปเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลมีสิทธิปรับขึ้นตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ให้สัญญาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน และให้มีผลใช้บังคับในเดือนถัดไป