Sukavej Hospital (โรงพยาบาลศุขเวช)

โรงพยาบาลศุขเวช บริการจัดทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ(RN) ประจำสถานประกอบการ

โรงพยาบาลศุขเวชฯ นอกจากจะดูแลผู้สูงอายุ เรายังบริการจัดทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ(RN)ประจำสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา และสถานปะกอบการต่างๆตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการเราให้บริการดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงาน ในสถานประกอบการ ในบริษัท หรือในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์หลัก ของการจัดตั้งบริษัทเรา

❝ เรานำเสนอบุคลากรทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ เพื่อดูแลสุขภาพของพนักงาน และ/หรือ เพื่อปฏิบัติการประจำห้องพยาบาล ในสถานประกอบการต่างๆ ❞

จุดเด่นของเรา

จัดหาพยาบาลไว้บริการตลอดเวลา ตามที่บริษัทฯ กำหนด จัดส่งประวัติใบประกอบโรคศิลป์พร้อมรูปถ่ายของพยาบาลให้กับ ”ผู้ว่าจ้าง’’ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวพยาบาล

จัดทำบันทึกประวัติคนไข้ และทำการบันทึกในสมุดคุม เมื่อทำการรักษาพยาบาลทุกครั้ง

ลงโปรแกรมห้องพยาบาล First Aids Room ให้กับลูกค้าทุกท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เราทำอะไรบ้าง

จดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลถูกต้องตามกฎหมาย

มีบุคลากรเพียงพอ เรามีพยาบาลในสังกัดจำนวนกว่า 200 -300 ท่าน

จัดทำเอกสารชื่อยาประจำเดือน ดูแล Stock ยา รวมทั้งจัดหาเวชภัณฑ์มาไว้คอยบริการอย่างสม่ำเสมอ

จัดทำรายงาน 5 อันดับโรคแรก ที่พบในพนักงานที่มารับบริการ ประจำสัปดาห์, เดือน, ปี

เป็นผู้นำในการจัดทำเอกสารแนะนำความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคต่างๆ

มีหน้าที่ในการเตรียมเอกสาร เพื่อรองรับการ Audit และเป็นผู้ตอบผู้รับการตรวจประเมิน

เป็นผู้ดูแลเรื่องขยะติดเชื้อ และเป็นผู้ควบคุมการติดเชื้อภายในห้องพยาบาล พร้อมนำออกไปกำจัดตามที่กฎหมายกำหนด

สรุปชั่วโมงการทำงานของพยาบาล รวมทั้งจัดทำเอกสารเบิกเงิน

ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ให้คำปรึกษา สนับสนุนนโยบายของบริษัทฯ และรับนโยบายบริษัทฯ มาสื่อสารกับลูกทีมให้ทราบ

กำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดบริเวณที่ต้องรับผิดชอบตามโครงการกิจกรรม 5 ส.

นำขยะติดเชื้อจากห้องพยาบาลไปจำกัดให้ โดยไม่คิดค่าบริการ

เข้าร่วมกิจกรรม Safety week ของบริษัทฯ

จัดทำบอร์ดสุขภาพทุก 3 เดือน

❝ จะอุทิศแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ว่าจ้างอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนให้ความรู้ และให้ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดเกี่ยวกับการพยาบาล การสาธารณสุข งานด้านชีวอนามัยแก่บุคลากรของผู้ว่าจ้าง ตามวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ❞