Sukavej Hospital (โรงพยาบาลศุขเวช)

หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลศุขเวชฯ

นอกจากจะดูแลผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา และดูแลผู้ป่วย ยังบริการด้านตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นเวลามากกว่า 20 ปี ประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ พร้อมด้วยทีมงานด้าน อาชีวอนามัย ที่มีประสบการณ์ที่พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ โรงพยาบาลศุขเวชฯ ยินดีส่งมอบบริการหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ นำโดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยรถเอกซเรย์ระบบ Digital เคลื่อนที่ พร้อมออกไปให้บริการยังสถานประกอบการ ทั้งในโรงงาน สำนักงาน หรือสถานที่ที่ลูกค้ากำหนดทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยสามารถรองรับลูกค้าทั้งภาครัฐ เอกชน งานตรวจต่างด้าว และสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ
“การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่กับบริษัทตรวจสุขภาพ ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนขออนุญาตประกอบกิจการ สถานพยาบาลนั้นบริษัทตรวจสุขภาพผู้เข้า ไปดำ เนินการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการโรงงาน สถานศึกษานั้น ย่อมมีความผิดตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เนื่องจากประกอบกิจการ สถานพยาบาลโดยไม่ไดรับอนุญาต ซึ่งมีโทษทั้งปรับและจำคุก
ตรวจสุขภาพ

ก่อนตรวจสุขภาพ

การแนะนำให้ความรู้ก่อนวันตรวจสุขภาพ

วันตรวจสุขภาพ

1. ลงทะเบียน
– ผู้รับการตรวจสามารถลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็วโดยการแจ้งชื่อ, รหัสพนักงาน หรือ Scan Barcode ก็ได้
2. ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง
– สถานีชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ด้วยเครื่องชั่งวัดแบบอัตโนมัติ ทราบถึงค่าน้ำหนัก ส่วนสูง และ BMI พร้อมส่งผลเข้าระบบในทันที
3. วัดความดัน
– สถานีชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ด้วยเครื่องชั่งวัดแบบอัตโนมัติ ทราบถึงค่าน้ำหนัก ส่วนสูง และ BMI พร้อมส่งผลเข้าระบบในทันที
4. เจาะเลือด
–  สถานีเจาะเลือด เราเลือกใช้เข็มที่สะอาดปลอดภัย มีการประเมินเส้นเลือดก่อนทำการเจาะเลือดเพื่อเลือกใช้เข็มที่มีขนาดเหมาะกับเส้นเลือด และกระทำการโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้ชำนาญการ
5. พบแพทย์
– ผู้รับการตรวจเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพและรับการประเมินโดยแพทย์
6. เก็บปัสสาวะ และอุจจาระ
– ผู้รับการตรวจทำการเก็บตัวอย่างปัสสาวะในภาชนะ ปิดฝาให้แน่นหนา แล้ววางไว้ในจุดรับที่เป็นถาดหลุมป้องกันการตกหล่น
7. เอกซเรย์
–  ผู้รับการตรวจเข้ารับการ X-Ray ปอดที่รถ Mobile X-Ray ในจุดจอดตามที่บริษัทได้แจ้งไว้
8. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
– หลังจากพบแพทย์แล้วผู้รับการตรวจจะเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้

  • ทดสอบการได้ยิน
  • วัดสายตา
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
  • ตรวจสมรรถภาพปอด
  • ทดสอบแรงบีบมือ และแรงเหยียดขา
โครงการ สปสชคือ

หลังตรวจสุขภาพ

หลังจากทำการเก็บสิ่งส่งตรวจมาเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจประเมินผลโดยมีขั้นตอนหลักๆดังนี้

ศุขเวช สปสช

1. รับสิ่งส่งตรวจจากหน่วยตรวจสุขภาพ
โดยเราจะตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของสิ่งส่งตรวจ จากนั้นแบ่งคัดแยกไปทำการตรวจโดยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน และวิเคราะห์หาค่าผลตรวจโดยนักเทคนิคการแพทย์ และยืนยันผลพร้อมส่งข้อมูลไปทำเล่มสรุปผลการตรวจต่อไป
2. อ่านผล X-Ray
– โดยภาพ X-Ray Digital จะถูกอ่านวิเคราะห์โดยแพทย์รังสีโดยตรง และประมวลผลเพื่อส่งผลตรวจไปทำเล่นสรุปผลการตรวจต่อไปอ่านผล X-Ray
3.Recheck ผลการตรวจ
– โดยภาพ X-Ray Digital จะถูกอ่านวิเคราะห์โดยแพทย์รังสีโดยตรง และประมวลผลเพื่อส่งผลตรวจไปทำเล่นสรุปผลการตรวจต่อไป
4. Report
– เมื่อผลการตรวจสุขภาพทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการรวมเล่มสรุปผลโดยจะแบ่งออกเป็นเล่มรวม (เล่มใหญ่) สำหรับส่งให้บริษัท และเล่มผลรายบุคคล (เล่มเล็ก) สำหรับให้พนักงานแต่ละคน
5. การจัดส่งผล
– ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล เราจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารนำส่งถึงมือท่านอย่างรวดเร็ว และสำหรับต่างจังหวัด จะทำการจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยทั้งแบบลงทะเบียน และ EMS
6. รายงานผลตรวจ Online ผ่าน application Aptness Health
–  ผู้รับการตรวจทำการเก็บตัวอย่างปัสสาวะในภาชนะ ปิดฝาให้แน่นหนา แล้ววางไว้ในจุดรับที่เป็นถาดหลุมป้องกันการตกหล่น