Sukavej Hospital (โรงพยาบาลศุขเวช)

โรงพยาบาลศุขเวช

ให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยทำการเปิดรักษา และบริการให้กับผู้ป่วยและผู้สูงวัย สำหรับการพักฟื้นและการบริบาลผู้สูงวัย ผู้ที่มีความจำเป็นที่ต้องรักษาอย่างใกล้ชิดแพทย์และพยาบาล โรวพยาบาลศุขเวช สามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยในได้ถึง 30 เตียง โรงพยาบาลศุขเวชได้รับการจัดตั้ง ตรงตามมาตรฐานของสถานพยาบาลประเภทผู้ป่วยเรื้อรัง ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ปี พ.ศ.2552 มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเลขที่10207000262 จากกระทรวงสาธารณสุข

บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check Up)​

โรงพยาบาลศุขเวช ให้บริการตรวจสุขภาพเครื่อนที่ โดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพ มากมายที่เหมาะกับแต่ละช่วงวัย เช่น โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน และโปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคร้ายแรงต่างๆ เพื่อให้ท่านรู้ถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ และป้องกันรักษาได้ทันท่วงที

โรงพยาบาลศุขเวช เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นผลงานการบริการที่มีคุณภาพที่ดี ให้ความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ ด้วยค่าบริการที่เหมาะสม เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ประชาชน ( Check UP Mobile ) และเป็นสถานพยาบาลหนึ่งในไม่กี่แห่งของประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตาม พรบ.ที่อนุญาตให้ทำการออกให้บริการ ตรวจสุขภาพเคลื่อน (Mobile checkup) ที่ได้จาก สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( ลำดับที่ ๗๒ )

บริการ ฉีดวัคซีนเคลื่อนที่

นอกจากงานให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่( Mobile Checkup) และงานดูแลผู้สูงอายุแล้ว โรงพยาบาลศุขเวช ยังให้บริการฉีดวัคซีนทั้งในและนอกสถานที่ เช่น บริการฉีดวัดซีนไข้หวัดใหญ่ 3 และ 4 สายพันธุ์ ไวรัสตับอักเสบบี, ไข้เลือดออก ฯลฯ ซึ่งให้บริการทั่วประเทศไทย โดยทีมแพทย์ พยาบาล ที่มีความชำนาญการสูง

งานบริการ โรงพยาบาลศุขเวช

 • ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่ (Mobile Checkup) กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นความถูกต้องและแม่นยำ
 • ให้บริการตรวจตามความเสี่ยง ด้านงานอาชีวะเวชศาสตร์
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ และโรคเกิดจากการทำงาน
 • ให้การบริการ ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พร้อมรายงานผลตรวจโดยแพทย์
 • ให้การบริการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล (First aid room)
 • ให้บริการจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำสถานประกอบการ
 • ให้บริการจัดหาบริการเวชภัณฑ์ยากับสถานประกอบการ

บริการ จัดตั้งห้องพยาบาล

โรงพยาบาลศุขเวช บริการจัดทีมแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ (RN) ประจำสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา และสถานปะกอบการต่างๆ ตามข้อกำหนด ของกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการ

ส่วนหนึ่งลูกค้าของ โรงพยาบาลศุขเวช

 • บริษัท สยามแม็คโครจำกัด(มหาชน)
 • บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)
 • บริษัทโกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท เอคโค่(ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัท ไทยซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด
 • บริษัท ฮาจิบังราเมนจำกัด
 • สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ